CA-3P90

กล้อง

กล้องเป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัว

CA-3P90

กล้องเป็นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัว

มุมมองกล้อง 180 องศา

ภาพแสดงผล 3 ภาพ เพื่อเพิ่มมุมมองในการถอย

กล้องระบบ PAL

ป้องกันน้ำและฝุ่น ด้วยมาตรฐาน  IP68

รองรับการใส่สวิทซ์ เพื่อแสดง 1 หน้า / 3 หน้าจอ

 

Related Products